RM GASTRO
Pierwszorzędne kuchnie. Dla prawdziwych profesjonalistów.

RODO

Opis kategorii osób, których dotyczy informacja: osoby będące pracownikami i przedstawicielami kontrahentów Klienta ostatecznego RM Gastro Polska Sp. z o.o., a także pracownikami i przedstawicielami dostawców produktów lub usług dla spółki RM Gastro Polska Sp. z o.o. albo kupujących od spółki RM Gastro Polska Sp. z o.o. produkty lub usługi

RM Gastro Polska Spółka z o.o. informuje - zgodnie z art. 13 ust.1 i art. 14 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” – iż:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest RM Gastro Polska Spółka z o.o. z siedzibą 43-450 Ustroń ul. Sportowa 15A,
podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust.1 f) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora - interesami tymi są: a) zawarcie przez administratora i wykonanie umowy, której przedmiotem jest kupno-sprzedaż produktów lub/i usług: z partnerem handlowym albo z pracodawcą osoby albo z podmiotem reprezentowanym przez osobę, b) wykonanie obowiązku przechowywania dokumentacji przez określony w przepisach czas, c) obrona i dochodzenie roszczeń przez administratora,
przetwarzanie Pani/Pana danych jest dokonywane także w oparciu o podstawę prawną, którą stanowi art. 6 ust.1 c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, polegającego na przechowywaniu dokumentacji przez czas określony w przepisach, zaś celem przetwarzania jest przechowywanie dokumentacji przez czas określony w przepisach,
cele przetwarzania to: a) zawarcie przez administratora i wykonanie umowy, której przedmiotem jest kupno-sprzedaż produktów lub/i usług: z partnerem handlowym albo z pracodawcą osoby albo z podmiotem reprezentowanym przez osobę, b) wykonanie obowiązku przechowywania dokumentacji przez określony w przepisach czas, c) obrona i dochodzenie roszczeń przez administratora,
źródłem pochodzenia Pani/Pana danych osobowych jest osoba, której dane dotyczą albo pracodawca osoby, której dane dotyczą lub podmiot reprezentowany przez osobę, której dane dotyczą,
jeśli źródłem pochodzenia Pani/Pana danych osobowych nie jest osoba, której dane dotyczą to kategorie odnośnych danych osobowych to: imię i nazwisko, stanowisko, miejsce pracy, nr telefonu, adres e-mail,
Pani/Pana dane będą ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, na podstawie umów powierzenia przetwarzania zawartych na piśmie,
usunięcie danych nastąpi nie później niż 1 rok po zdarzeniu, które nastąpi później - zakończeniu okresu obowiązkowego przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej określonego w przepisach lub zakończeniu okresu przedawnienia dochodzenia i obrony roszczeń określonego w przepisach; w zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO – usunięcie nastąpi bezzwłocznie po uwzględnieniu ewentualnego sprzeciwu,
ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Pani/Pana danych opartego na 6 ust.1 f) RODO.

Opis kategorii osób, których dotyczy informacja: osoby zgłaszających się w procesie rekrutacji pracowników.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez RM Gastro Polska Spółka z o.o. z siedzibą 43-450 Ustroń ul. Sportowa 15A, moich danych osobowych zawartych w przesłanej aplikacji (podaniu) o pracę i życiorysie (cv) w celu prowadzenia bieżącej i przyszłych rekrutacji pracowników. Wiem, że mogę wycofać zgodę w dowolnym momencie. Wiem, że - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”:
• administratorem moich danych osobowych jest RM Gastro Polska Spółka z o.o. z siedzibą 43-450 Ustroń ul. Sportowa 15A,
• podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 6 ust.1 a) RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
• celem przetwarzania jest prowadzenie przez administratora bieżącej i przyszłych rekrutacji pracowników, a także przesyłanie korespondencji,
• moje dane będą ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów zawartych na piśmie, operatorom pocztowym,
• dane będą przechowywane nie dłużej niż do czasu wycofania zgody,
• mam prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
• mam prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
• podanie danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne do udziału w rekrutacji, zaś konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udziału w rekrutacji. Informujemy, iż brak klauzuli o wskazanej treści sprawi, że nadesłane przez Państwa materiały nie będą rozpatrzone podczas rekrutacji

Opis kategorii osób, których dotyczy informacja: osoby, które zażyczyły sobie od firmy RM Gastro Polska Spółka z o.o. przedstawienia im oferty produktu lub usługi

Jeśli podmiot, który zażyczył sobie od RM Gastro Polska Spółka z o.o. otrzymania oferty towaru lub usługi jest osobą fizyczną, to RM Gastro Polska Spółka z o.o. informuje - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” – iż:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest RM Gastro Polska Spółka z o.o. z siedzibą 43-450 Ustroń ul. Sportowa 15A,
• podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust.1 b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
• celem przetwarzania jest przedstawienie – na Pani/Pana życzenie – oferty (informacji handlowej) przed zawarciem umowy, a także doręczanie Pani/Panu korespondencji,
• Pani/Pana dane będą ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów zawartych na piśmie, operatorom pocztowym w celu doręczania korespondencji,
• dane będą przechowywane przez okres dwóch lat od daty przedstawienia oferty,
• ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
• podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, zaś konsekwencją niepodania danych będzie niemożność przedstawienia oferty.

Opis kategorii osób, których dotyczy informacja: osoby nabywające od firmy RM Gastro Polska Spółka z o.o. produkty lub usługi

Jeśli nabywca towaru lub usługi jest osobą fizyczną, to RM Gastro Polska Spółka z o.o. informuje - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” – iż:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest RM Gastro Polska Spółka z o.o. z siedzibą 43-450 Ustroń ul. Sportowa 15A,
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z zawarciem i wykonaniem umowy, przy czym podstawę prawną ich przetwarzania stanowi art. 6 ust.1 b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, zaś celem przetwarzania jest zawarcie i wykonanie umowy, której przedmiotem jest kupno-sprzedaż produktów lub/i usług, w tym także dostawa towaru i obsługa ewentualnych reklamacji oraz doręczanie Pani/Panu korespondencji,
• przetwarzanie Pani/Pana danych jest dokonywane także w oparciu o podstawę prawną, którą stanowi art. 6 ust.1 c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, polegającego na przechowywaniu dokumentacji przez czas określony w przepisach, zaś celem przetwarzania jest przechowywanie dokumentacji przez czas określony w przepisach,
• przetwarzanie Pani/Pana danych jest dokonywane ponadto w oparciu o podstawę prawną, którą stanowi art. 6 ust. 1 f) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są obrona i dochodzenie roszczeń,
• Pani/Pana dane będą ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów zawartych na piśmie, w tym świadczącym usługi spedycyjne i transportowe, operatorom pocztowym w celu doręczania korespondencji,
• dane będą przechowywane także po wykonaniu umowy, a okres przechowywania danych będzie o rok dłuższy, niż okres wymagany przez przepisy podatkowe i o rachunkowości określające obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji,
• ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
• podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy, zaś konsekwencją niepodania danych będzie niemożność zawarcia umowy. Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Pani/Pana danych opartego na 6 ust.1 f) RODO.

Opis kategorii osób, których dotyczy informacja: osoby fizyczne, które sprzedały firmie RM Gastro Polska sp. z o.o. produkty lub usługi

Jeśli sprzedający firmie RM Gastro Polska Spółka z o.o. towar lub usługi jest osobą fizyczną, to RM Gastro Polska sp. z o.o. informuje - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” – iż:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest RM Gastro Polska Spółka z o.o. z siedzibą 43-450 Ustroń ul. Sportowa 15A,
• Pani/Pana dane osobowe: imię i nazwisko (nazwa), adres zamieszkania lub siedziby, NIP i inne dane, które poda Pani/Pan według własnej woli, przetwarzane będą w związku z zawarciem i wykonaniem umowy, przy czym podstawę prawną ich przetwarzania stanowi art. 6 ust.1 b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, zaś celem przetwarzania jest zawarcie i wykonanie umowy, której przedmiotem jest kupno-sprzedaż produktów lub/i usług, a także doręczanie Pani/Panu korespondencji,
• przetwarzanie Pani/Pana danych jest dokonywane także w oparciu o podstawę prawną, którą stanowi art. 6 ust.1 c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, polegającego na przechowywaniu dokumentacji przez czas określony w przepisach, zaś celem przetwarzania jest przechowywanie dokumentacji przez czas określony w przepisach,
• przetwarzanie Pani/Pana danych jest dokonywane ponadto w oparciu o podstawę prawną, którą stanowi art. 6 ust. 1 f) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są obrona i dochodzenie roszczeń,
• Pani/Pana dane będą ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów zawartych na piśmie, operatorom pocztowym w celu doręczania korespondencji,
• dane będą przechowywane także po wykonaniu umowy, a okres przechowywania danych będzie o rok dłuższy, niż okres wymagany przez przepisy podatkowe i o rachunkowości określające obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji,
• ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
• podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy, zaś konsekwencją niepodania danych będzie niemożność zawarcia umowy. Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Pani/Pana danych opartego na 6 ust.1 f) RODO.

Opis kategorii osób, których dotyczy informacja: osoby fizyczne, które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingu

RM Gastro Polska Spółka z o.o., informuje - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” – iż:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest RM Gastro Polska Spółka z o.o. z siedzibą 43-450 Ustroń ul. Sportowa 15A,
• podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust.1a) RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
• celem przetwarzania Pani/Pana danych jest marketing,
• zgodę na przetwarzanie danych może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie,
• Pani/Pana dane będą ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane (pracownikom administratora), podmiotom przetwarzającym na podstawie umów zawartych na piśmie,
• dane będą przetwarzane przez czas nie dłuższy, niż do czasu wycofania zgody,
• ma Pani/Pan prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie,
• wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
• ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. *Klauzula zgody na wykorzystanie wizerunku *zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych …………………………………………… ……………………………………………. imię i nazwisko rodzaj i numer dowodu tożsamości Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez RM Gastro Polska Spółka z o.o. z siedzibą 43-450 Ustroń ul. Sportowa 15A moich danych osobowych: wizerunku, imienia i nazwiska, rodzaju i numeru dowodu tożsamości - w celu umieszczenia wizerunku w materiałach promocyjnych administratora, takich jak: katalogi, foldery, ulotki, a także na stronie WWW administratora, zaś imienia, nazwiska, rodzaju i numeru dowodu tożsamości - w celu weryfikacji tożsamości osoby wyrażającej zgodę. Wiem, że mogę wycofać zgodę w dowolnym momencie. ………………………………………………………………… data i podpis osoby wyrażającej zgodę Oświadczam ponadto, że wiem, iż:
• administratorem moich danych osobowych jest RM Gastro Polska Spółka z o.o. z siedzibą 43-450 Ustroń ul. Sportowa 15A,
• podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 a) Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych nr 2016/679 (RODO) - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
• celem przetwarzania jest umieszczenie wizerunku w materiałach promocyjnych administratora, takich jak: katalogi, foldery, ulotki, na stronie WWW administratora, a także weryfikacja tożsamości osoby wyrażającej zgodę,
• moje dane będą ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, osobom zapoznającym się z publicznie i powszechnie dostępnymi materiałami promocyjnymi administratora, takimi jak: katalogi, foldery, ulotki, a także materiałami na stronach WWW administratora, podmiotom przetwarzającym świadczącym usługi outsourcingowe w zakresie hostingu i obsługi informatycznej,
• dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody,
• mam prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie,
• wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, • mam prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych,
• podanie danych osobowych jest dobrowolne. …………………………………………………… data i podpis osoby składającej oświadczenie Wyrażam także zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku w rozumieniu art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. …………………………………………… data i podpis osoby wyrażającej zgodę *Zgoda na przetwarzanie wizerunku dziecka * w celu umieszczenia w materiałach promocyjnych administratora, także w Internecie, w tym w mediach społecznościowych, oraz na przekazanie wizerunku do państwa trzeciego i udostępnienie go portalowi społecznościowemu *FACEBOOK* imię i nazwisko rodzica lub prawnego opiekuna dziecka rodzaj i numer dowodu tożsamości rodzica lub prawnego opiekuna imię i nazwisko dziecka, którego wizerunku dotyczy zgoda Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, to jest: RM Gastro Polska Spółka z o.o. z siedzibą 43-450 Ustroń ul. Sportowa 15A, następujących danych osobowych: moich - imienia i nazwiska, rodzaju i numeru dowodu tożsamości, dziecka, którego jestem rodzicem*, prawnym opiekunem* - wizerunku dziecka, imienia i nazwiska dziecka. Cele przetwarzania danych są następujące: przetwarzanie wizerunku dziecka - w celu umieszczenia wizerunku w materiałach promocyjnych administratora: ulotkach, folderach, na jego stronie WWW, także w mediach społecznościowych w Internecie, w tym na portalu * FACEBOOK*, przetwarzanie imienia i nazwiska dziecka, a także mojego imienia, nazwiska, rodzaju i numeru dowodu tożsamości - w celu weryfikacji tożsamości osoby wyrażającej zgodę i ustalenia tożsamości osoby, której wizerunek będzie przetwarzany. Wyrażam także zgodę na przekazanie wizerunku dziecka do państwa trzeciego, w tym do USA, a także na udostępnienie wizerunku dziecka portalowi społecznościowemu *FACEBOOK*. Poinformowano mnie, że zarówno przekazanie danych do państwa trzeciego, jak udostępnienie ich portalowi społecznościowemu *FACEBOOK*, wiąże się z ryzykiem ze względu na brak decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych oraz na brak odpowiednich zabezpieczeń. Mam świadomość, że w przypadku udostępnienia wizerunku portalowi społecznościowemu *FACEBOOK*, ten portal stanie się administratorem danych i będzie mógł ustalać cele i sposoby przetwarzania danych. * - niepotrzebne skreślić ……………………………………………………………………………….…………..……………….. data i podpis osoby wyrażającej zgodę Oświadczam ponadto, że wiem, iż:
• administratorem moich danych osobowych jest RM Gastro Polska Spółka z o.o. z siedzibą 43-450 Ustroń ul. Sportowa 15A,
• podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 a) Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych nr 2016/679 (RODO) - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
• cele przetwarzania są następujące: przetwarzanie wizerunku dziecka - w celu umieszczenia wizerunku w materiałach promocyjnych administratora: ulotkach, folderach, na jego stronie WWW, także w mediach społecznościowych w Internecie, w tym na portalu Facebook, przetwarzanie imienia i nazwiska dziecka, a także mojego imienia, nazwiska, rodzaju i numeru dowodu tożsamości - w celu weryfikacji tożsamości osoby wyrażającej zgodę i ustalenia tożsamości osoby, której wizerunek będzie przetwarzany,
• moje dane będą ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, osobom zapoznającym się z publicznie i powszechnie dostępnymi materiałami promocyjnymi administratora, w tym w Internecie, podmiotom przetwarzającym świadczącym dla administratora usługi outsourcingowe w zakresie hostingu i obsługi informatycznej, portalowi społecznościowemu Facebook,
• dane będą przetwarzane nie dłużej, niż do momentu wycofania zgody,
• mam prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie,
• wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
• mam prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych,
• podanie danych osobowych jest dobrowolne. ……………………………………………………………………………….…………..……………….. data i podpis osoby składającej oświadczenie Wyrażam także zgodę na rozpowszechnianie wizerunku dziecka w rozumieniu art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. ……………………………………………………………………………….…………..……………….. data i podpis osoby wyrażającej zgodę *Zgoda na przetwarzanie wizerunku osoby * w celu umieszczenia w materiałach promocyjnych administratora, także w Internecie, w tym w mediach społecznościowych oraz na przekazanie wizerunku do państwa trzeciego i udostępnienie go portalowi społecznościowemu *Facebook* …………………………………………… ……………………………………………. imię i nazwisko rodzaj i numer dowodu tożsamości Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: wizerunku, imienia i nazwiska, rodzaju i numeru dowodu tożsamości przez administratora, to jest: RM Gastro Polska Spółka z o.o. z siedzibą 43-450 Ustroń ul. Sportowa 15A, w celu umieszczenia wizerunku w materiałach promocyjnych administratora: ulotkach, folderach, na jego stronie WWW, także w mediach społecznościowych w Internecie, w tym na portalu Facebook, zaś imienia, nazwiska, rodzaju i numeru dowodu tożsamości - w celu weryfikacji tożsamości osoby wyrażającej zgodę. Wyrażam także zgodę na przekazanie moich danych do państwa trzeciego, w tym do USA, a także na udostępnienie ich portalowi społecznościowemu Facebook. Zostałam/zostałem poinformowana/ny, że zarówno przekazanie danych do państwa trzeciego, jak udostępnienie ich portalowi społecznościowemu Facebook wiąże się z ryzykiem ze względu na brak decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych oraz na brak odpowiednich zabezpieczeń. Mam świadomość, że w przypadku udostępnienia wizerunku portalowi społecznościowemu Facebook, ten odbiorca stanie się administratorem danych i będzie mógł ustalać cele i sposoby ich przetwarzania. Oświadczam ponadto, że wiem, iż: • administratorem moich danych osobowych jest RM Gastro Polska Spółka z o.o. z siedzibą 43-450 Ustroń ul. Sportowa 15A,
• podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi fakt, iż osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
• celem przetwarzania jest umieszczenie wizerunku w materiałach promocyjnych administratora: ulotkach, folderach, na jego stronie WWW, także w mediach społecznościowych w Internecie, a także weryfikacja tożsamości osoby wyrażającej zgodę, • moje dane będą ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, osobom zapoznającym się z publicznie i powszechnie dostępnymi materiałami promocyjnymi administratora, w tym w Internecie, także na portalu Facebook, podmiotom przetwarzającym świadczącym dla administratora usługi outsourcingowe w zakresie hostingu i obsługi informatycznej, portalowi społecznościowemu Facebook,
• dane będą przetwarzane nie dłużej, niż do momentu wycofania zgody,
• mam prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie,
• wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
• mam prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
• podanie danych osobowych jest dobrowolne. …………………………………………………… data i podpis osoby składającej oświadczenie Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku w rozumieniu art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. …………………………………………… data i podpis osoby wyrażającej zgodę

Opis kategorii osób, których dotyczy informacja: osoby uczestniczące w szkoleniach organizowanych przez RM Gastro Polska Spółka z o.o. w zakresie obsługi produktów

*Zgoda uczestnika szkolenia organizowanego przez RM Gastro Polska Spółka z o.o. na przetwarzanie danych osobowych* ………………………………………………………………………………………………………..……………. imię i nazwisko adres e-mail numer telefonu Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez RM Gastro Polska Spółka z o.o. z siedzibą 43-450 Ustroń ul. Sportowa 15A moich danych osobowych w celu organizacji szkolenia w zakresie obsługi produktów służącego m.in. promocji produktów RM Gastro Polska Spółka z o.o., w tym komunikowanie się z uczestnikami szkolenia, dokonywania rezerwacji miejsc noclegowych dla uczestników, etc. Wiem, że mogę wycofać zgodę w dowolnym momencie. …………………………………………… data i podpis osoby wyrażającej zgodę Oświadczam ponadto, że wiem, iż:
• administratorem moich danych osobowych jest RM Gastro Spółka z o.o. z siedzibą 43-450 Ustroń ul. Sportowa 15A,
• podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 a) Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych nr 2016/679 (RODO) - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
• celem przetwarzania danych jest organizacja szkolenia w zakresie obsługi produktów służącego m.in. promocji produktów RM Gastro Polska Spółka z o.o., w tym komunikowanie się z uczestnikami szkolenia, dokonywania rezerwacji miejsc noclegowych dla uczestników, etc.,
• moje dane będą ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, a w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą poprosi o pomoc w organizacji noclegu lub przejazdu, także hotelom lub przewoźnikom,
• dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody, • mam prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
• mam prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych uniemożliwi udział w szkoleniu. …………………………………………………………………… podpis osoby składającej oświadczenie

Opis kategorii osób, których dotyczy informacja: osoby przekazujące RM Gastro Polska Spółka z o.o. bilety wizytowe (wizytówki) lub inne formy pisemnej informacji - w celu kontaktowania się

RM Gastro Polska Spółka z o.o. informuje - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” – iż:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest RM Gastro Polska Spółka z o.o. z siedzibą 43-450 Ustroń ul. Sportowa 15A,
• podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust.1 a) RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
• zgoda została wyrażona poprzez wręczenie biletu wizytowego lub innej formy pisemnej informacji, to jest w formie wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwalającego na przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych,
• celem przetwarzania danych jest utrzymanie kontaktu RM Gastro Polska Spółka z o.o. z Panią/Panem, • Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów zawartych na piśmie,
• dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody,
• ma Pani/Pan prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, • ma Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Opis kategorii osób, których dotyczy informacja: Klienci ostateczni - użytkownicy urządzeń dystrybuowanych przez RM Gastro Polska Sp. z o.o.

RM Gastro Polska Spółka z o.o. informuje - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – iż:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest RM Gastro Polska Spółka z o.o. z siedzibą 43-450 Ustroń ul. Sportowa 15A,
• Pani/Pana dane osobowe otrzymaliśmy od naszego partnera handlowego - podmiotu, który sprzedał Pani/Panu urządzenie dystrybuowane przez RM Gastro Polska Spółka z o.o.,
• przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, którym jest świadczenie serwisu gwarancyjnego lub pogwarancyjnego, albo montażu lub dostawy urządzeń dystrybuowanych przez administratora,
• kategorie odnośnych danych osobowych to: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub siedziby, nr telefonu, adres e-mail, • celem przetwarzania jest świadczenie serwisu gwarancyjnego lub pogwarancyjnego, montażu lub dostawy urządzeń dystrybuowanych przez administratora,
• Pani/Pana dane będą ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym świadczącym dla administratora usługi outsourcingowe, w tym świadczącym usługi spedycyjne i transportowe,
• dane będą przechowywane do momentu wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jednak nie dłużej, niż jeden rok ponad okres wymagany przez przepisy podatkowe i o rachunkowości określające obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji,
• ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Pani/Pana danych.
RM Gastro Polska