RM GASTRO
Pierwszorzędne kuchnie. Dla prawdziwych profesjonalistów.

Ogólne warunki rozpatrywania zgłoszeń niezgodności

Niniejsze warunki przedstawiają sposób rozpatrywania zgłoszeń w zakresie stwierdzonych niezgodności oraz wad produktu innych, niż wady fizyczne (produkcyjne), złożonych do RM GASTRO POLSKA SP. Z O.O zwanej dalej jako RM GASTRO.

Poniżej opisany tryb postepowania nie dotyczy wad fizycznych(produkcyjnych) produktów, których zgłoszenie odbywa się na podstawie karty gwarancyjnej lub jako naprawa płatna po upływie okresu gwarancji, poprzez wypełnienie formularza na stronie https://www.rmgastro.pl/serwis.

 

1. Do składania zgłoszeń uprawnieni są jedynie partnerzy handlowi, określani dalej jako „Kupujący”. RM GASTRO nie prowadzi sprzedaży bezpośredniej do klientów, będących konsumentami w myśl obowiązującego prawa.

 

2. Zgłaszanie niezgodności

a. Zgłoszenia należy składać wypełniając formularz znajdujący się na stronie https://www.rmgastro.pl/wsparcie i przesyłając go na adres niezgodnosci@rmgastro.pl lub przez formularz zgłoszenia online.

b. W przypadku, gdy dane zawarte w zgłoszeniu nie są zgodne ze stanem faktycznym zgłoszeniemoże zostać uznana za niezasadną.

c. Po wprowadzeniu zgłoszenia do systemu kupujący otrzymuje mailowe potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia niezgodności do rozpatrzenia. Kupujący ma 24 godziny na weryfikację danych w zgłoszeniu.

d. Zgłaszając niezgodność Kupujący zobowiązany jest do przekazania dokumentacji pozwalającej na jej uzasadnienie, np. protokołu szkody, zdjęć towaru, zdjęć opakowania.

e. W przypadku urządzeń oznaczonych numerami seryjnymi należy numer ten podać przy zgłoszeniu.

 

3. Uszkodzenia w transporcie

a. W przypadku szkody jawnej powinna być ona zgłoszona przewoźnikowi przy odbiorze towaru. Jeżeli towar posiada uszkodzone opakowanie stan towaru powinien zostać skontrolowany przy odbiorze, a adnotacja o przyjęciu uszkodzonego towaru naniesiona na list przewozowy bądź dokument CMR. Należy spisać protokół szkody i wykonać dokumentację zdjęciową.

b. W przypadku szkody jawnej należy wykonać dokumentację zdjęciową opakowania.

c. Podpisując protokół szkody odbiorca przesyłki potwierdza zgodność zawartych w nim danych. Jeżeli protokół spisano błędnie, w sposób nie pozwalający na uznanie uszkodzenia w transporcie lub niezgodny zestanem rzeczywistym, zgłoszenie może zostać uznana za niezasadną.

d. W przypadku szkody ukrytej, powinna być ona zgłoszona niezwłocznie po jej zauważeniu. Na odbiorcy przesyłki spoczywa obowiązek udowodnienia, że szkoda nie powstała w czasie od zgodnego przyjęcia przez niego przesyłki do zgłoszenia jej do RM GASTRO.

e. W przypadku, gdy odbierający przetransportuje towar w miejsce inne niż miejsce doręczenia towaru przez RM GASTRO odpowiedzialność RM GASTRO za uszkodzenia w transporcie wygasa.

 

4. Odbiór osobisty

a. W przypadku odbioru osobistego towaru na Kupującym spoczywa obowiązek skontrolowania go pod względem ilościowym i jakościowym. Po zgodnym przyjęciu
towaru z magazynu RM GASTRO wyłącza możliwość zgłoszenia niezgodności ilościowej lub jakościowej, zarówno z tytułu gwarancji jak i rękojmi.

 

5. Niezgodności ilościowe

a. W przypadku doręczenia innej liczby towaru niż zamówiona fakt ten należy zgłosić najpóźniej w dniu następnym od doręczenia towaru.

b. W przypadku doręczenia niewłaściwego towaru fakt ten należy zgłosić najpóźniej w dniu następnym od doręczenia towaru.

c. W przypadku zgodnego przyjęcia towaru zgłoszenie niedoręczenia jednej z podpaczek może zostać uznana za niezasadną.

 

6. Niezgodności dotyczące dokumentacji

a. W przypadku niezgodności w dokumentacji, należy fakt ten zgłosić niezwłocznie po otrzymaniu dokumentu, nie później jednak niż w ciągu 2 dni roboczych.

 

7. Inne niezgodności

a. Zgłoszenia w przypadku niezgodności produktu z zamówieniem lub katalogiem, niezgodności ceny oraz pozostałych niezgodności należy zgłosić niezwłocznie po ich stwierdzeniu, nie później jednak niż w ciągu 2 dni roboczych.

 

8. Czas rozpatrywania

a. RM GASTRO zobowiązuje się do rozpatrzenia zgłoszenia niezgodności w najkrótszym możliwym czasie.

 

9. RM GASTRO nie ponosi odpowiedzialności za niezgodności powstałe w wyniku działania osób trzecich, powstałe w wyniku działania siły wyższej, szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania, montażu oraz szkody wynikłe w rezultacie opóźnień w transporcie.

 

10. Zgłoszenie niezgodności nie zwalnia Kupującego z konieczności opłacenia faktury w terminie.

RM Gastro Polska